Zofia Dzieniszewska - zapiski

Temat: ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
szczegóły konferencji http://www.ciop.pl/20140.html Już we wrześniu rozpoczyna się druga część kampanii społecznej pt.: "Ryzyko zawodowe w górnictwie", prowadzonej w 2009 r. przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Wyższym Urzędem Górniczym. Pierwszym powakacyjnym przedsięwzięciem kampanii będzie konferencja pt. "Ryzyko zawodowe w żwirowniach" dla pracodawców i pracowników żwirowni, która odbędzie się w dniu 23 września 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Jej celem będzie przekonanie uczestników konferencji (przede wszystkich przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw - także budowlanych), że systematyczna analiza i ocena ryzyka zawodowego pozwoli zredukować zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. W programie spotkania zaplanowano m.in.: prezentację kampanii "Ryzyko zawodowe w górnictwie", ocenę stanu bezpieczeństwa pracy w żwirowniach, omówienie wymagań prawnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania żwirowni, prezentację zasad bezpiecznego użytkowania maszyn w żwirowniach oraz zagrożeń i profilaktyki na wybranych stanowiskach pracy w żwirowni (jako przykład dobrych praktyk Olsztyńskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z o.o.) Udział w konferencji jest bezpłatny. W organizację konferencji włączył się już olsztyński oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz Okręgowy Inspektorat Pracy z Olsztyna, a także Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.Rozwój górnictwa ... zanotowano 31 wypadków przy pracy. Wśród głównych przyczyn zdarzeń i wypadków wskazać należy: nie stosowanie przez pracowników bezpiecznych metod pracy, nieprzestrzeganie przez pracowników przepisów zawartych w instrukcjach i regulaminach oraz lekceważenie procesów technologicznych, a także niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez osoby z kierownictwa i dozoru ruchu, w tym tolerowanie niebezpiecznych metod pracy. w imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP O/Olsztyn serdecznie zapraszam
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=1890Temat: II OGÓLNOPOLSKI KONGRES BHP
Wydawnictwo Forum i portal centrumkompetencji.pl serdecznie zapraszają na: II OGÓLNOPOLSKI KONGRES BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY który odbędzie się 18 maja 2010 r. w Warszawie Podczas majowego spotkania zaproszeni przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, eksperci współpracujący z MPiPS a także doświadczeni biegli z dziedziny bezpieczeństwa pracy omówią m.in.: • Zasady dostosowania stanowisk pracy do przepisów obowiązujących w 2010 r.; • Najczęstsze zagrożenia dla zdrowia występujące w polskich przedsiębiorstwach wraz z metodami przeciwdziałania; • Sposoby ustalania zagrożeń, szacowania ryzyka zawodowego oraz podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych dla stanowisk pracy; • Etapy prawidłowego postępowania powypadkowego oparte na konkretnych przykładach stanowisk pracy. Podczas Kongresu będą Państwo mogli spotkać: • Specjalistów ds. BHP i pracowników służb BHP; • Społecznych Inspektorów Pracy; • Pracodawców odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników; • Konsultantów bezpieczeństwa pracy i pracowników kontrolujących stan BHP w firmie; • Przedstawicieli firm świadczących usługi BHP. Omawiane podczas Kongresu zagadnienia to m.in.: Panel I: Nowe zagrożenia na stanowiskach pracy –wyniki badań polskich przedsiębiorstw • Wyzwania 2010 dla pracowników BHP: nowoczesna ergonomia stanowiska pracy, przeciążenia psychiczne i stres w pracy, przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, urazy i uszkodzenia ciała – założenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). • Jak wykorzystać w firmie wytyczne kampanii na lata 2010–2011 „Zdrowe i przyjazne miejsce pracy. Dobre dla ciebie. Dobre dla firmy” poświęconej bezpieczeństwu eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków” – omawia współpracownik CIOP. Panel II: Prawidłowa ocena ryzyka i zagrożeń występujących na stanowisku pracy • Proces planowania i zbierania informacji niezbędnych przy przeprowadzaniu oceny ryzyka – Inspektor Pracy omówi, których elementów nie wolno pominąć. • Właściwe ustalanie zagrożeń i czynników szkodliwych oraz wskazanie ryzyka zawodowego i odpowiednich działań profilaktycznych dla stanowisk pracy – szczegółowa prezentacja stanowiska Inspekcji Pracy – na co zwrócić uwagę i jak prawidłowo dobierać działania zaradcze. • Pracownicy młodociani i kobiety w ciąży, niepełnosprawni oraz pracownicy narażeni na podwyższone ryzyko wypadku – jak uwzględnić w ocenie grupy osób szczególnie zagrożonych. • Wdrażanie wyników oceny ryzyka zawodowego przy projektowaniu bezpiecznego stanowiska – biuro, magazyn, zakład usługowy, firma produkcyjna – podstawowe zagrożenia podczas wprowadzania postanowień. • Prawidłowe dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego – jak nie popełnić typowych błędów doradzą na konkretnych przykładach „z życia” zaproszeni Inspektorzy PIP. • Monitorowanie zastosowanych środków zapobiegawczych lub ochronnych na stanowisku pracy – jak ocenić skuteczność podjętych kroków opowie współpracownik CIOP. Panel III: Wypadki i choroby zawodowe – konsekwencja błędnego dostosowania stanowiska pracy • Wypadki przy pracy, urazy oraz choroby zawodowe – jak rozpoznać brak dostatecznych rozwiązań technicznych i organizacyjnych (środki ochrony) na stanowisku pracy. • Analiza kontrowersyjnych zdarzeń wypadkowych zgodna z bieżącym prawem i orzecznictwem sądów – kiedy błąd leży po stronie behapowca. • Postępowanie wypadkowe w ocenie PIP wraz z analizą wypadków prowadzoną w postępowaniu kontrolnym – oparte na konkretnych przykładach stanowisk pracy. • Jak obniżyć koszty związane z wypadkami i chorobami w konkretnych grupach zawodowych – wskazówki Inspektorów do natychmiastowego wdrożenia. • Dobre praktyki w zapobieganiu wypadkom przy pracy – odpowiednio do rodzaju i poziomu zagrożeń na wybranych stanowiskach – prezentacje na przypadkach z życia. Więcej informacji o...
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=2364


Temat: Roczna, okresowa analiza stanu bezpieczeństwa i higieny prac
Witam, jestem studentem i akurat opracowuje taka analize na bazie tego: Opracowanie analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w wybranym zakładzie pracy 1. Ogólna charakterystyka zakładu pracy 1.1. zakres działalności 1.2. struktura organizacyjna 1.3. struktura ... i ochrony zdrowia; branża górnicza— dokument bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników) 2 Propozycja analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 2.1 . Analiza infrastruktury obiekty budowlane i teren zakładu pracy pomieszczenia pracy i stanowiska pracy maszyny i inne urządzenia techniczne pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne 2.2. Analiza pracujących 2.2.1 profilaktyczne badania lekarskie 2.2.2 szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2.2.3 ochrona pracy kobiet (np. kobiety w okresie rozrodczym, ciąży i karmienia) 2.2.4 ochrona pracy młodocianych 2.2.5. kontrola nad pracownikami innych firm (np. podwykonawcy) 2.2.6. kontrola innych osób wykonujących pracę (np. na zasadzie umowy zlecenia) 2.3. Analiza procesów pracy 2.3.1. procesy pracy występujące w zakładzie pracy 2.3.2. zagrożenia występujące w zakładzie pracy 2.3.3. badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia 2.3.4. oświetlenie 2.3.5. ogrzewanie i wentylacja 2.3.6. czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególnie zagrożenie dla zdrowia lub życia (np. rakotwórcze i mutagenne, biologiczne i chemiczne) oraz prace szczególnie niebezpieczne 2.4. Analiza warunków pracy 2.4.1. państwowy nadzór nad warunkami pracy (np. Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego) 2.4.2. społeczny nadzór nad warunkami pracy (np. związki zawodowe i społeczna inspekcja pracy) oraz konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 2.4.3. służba bezpieczeństwa i higieny pracy 2.4.4. służba medycyny pracy 2.4.5. komisja bezpieczeństwa i higieny pracy 2.4.6. środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze 2.4.7. zaopątrzenie pracowników w napoje i środki higieny osobistej 2.4.8. analiza wypadków przy pracy 2.4.9. analiza chorób zawodowych 2.4.10. ocena ryzyka zawodowego 3. Analiza kosztów bezpieczeństwa i higieny pracy 3.1. Klasyfikacja kosztów bezpieczeństwa i higieny pracy 3.2. Zróżnicowana składka na ubezpieczenie wypadkowe 3.3. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 3.4. Świadczenia z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych 3.5. Analiza przykładowych kosztów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy 4. Podsumowanie
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=1483


Temat: szkolenie
704 ze zm.; dalej: rsbhp (jest to zamknięty katalog zakresu działania służby bhp). Tu wyjątek stanowi pracownik zatrudniony przy innej pracy, na którym spoczywają również obowiązki związane z owym innym stanowiskiem pracy (§ 2 ust. 2 rsbhp). Z katalogu zadań służby bhp określonych w rozporządzeniu o służbie bhp nie wynika, aby pracownik tej służby miał obowiązek prowadzenia szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. A zatem w zakres obowiązków służbowych pracowników służby bhp nie wchodzi przeprowadzanie szkoleń okresowych. Jednak mogą oni na odrębnych zasadach omawiać podczas takiego szkolenia niektóre tematy - jednak nie wszystkie. Uwaga! Obowiązkiem pracownika służby bhp jest jednak współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi lub osobami w zakresie organizacji szkoleń okresowych i zapewniania ich odpowiedniego poziomu (§ 2 ust. 1 pkt 16 rsbhp). Jak wiemy, obowiązkiem pracodawcy organizującego i prowadzącego szkolenie w dziedzinie bhp jest zapewnienie wykładowców i instruktorów posiadających: • zasób wiedzy, • doświadczenie zawodowe i • przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia (§ 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.; dalej: rozporządzenie szkoleniowe). A zatem, jeżeli pracodawca uzna, że pracownik służby bhp spełnia te wymagania, a więc zapewnia właściwą realizację programu szkolenia, może zlecić mu prowadzenie zajęć z wybranych tematów. Jeśli szkolenie organizowane jest ... okresowego jest zawarty temat dotyczący analizy okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, jakie miały i mogą mieć miejsce w zakładzie pracy. Największą wiedzę na ten temat będzie miał pracownik służby bhp. Uczestniczy on bowiem w pracach zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, a także formułującego zalecenia powypadkowe. Nie jest to oczywiście jedyny temat, jaki można by było powierzyć do prowadzenia przedstawicielowi zakładowej służby bhp. Pracownicy zakładowej służby bhp biorą udział w analizie zagrożeń i ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. A zatem najlepiej znają zagrożenia w realizowanym przez pracowników procesie pracy. Jest to kolejny temat, który w ramach szkolenia okresowego mógłby prowadzić pracownik zakładowej służby bhp. W praktyce jednak trudno zgodzić się na to, aby wszystkie tematy okresowego szkolenia w dziedzinie bhp można było powierzyć pracownikowi służby bhp zakładu pracy. Niektóre zagadnienia wymagają dodatkowych kwalifikacji i umiejętności do ich prowadzenia. Przykład 1 Wykładowca prowadzący zajęcia z ochrony przeciwpożarowej podczas szkolenia okresowego powinien ... zajęć i • doświadczenie zawodowe wystarczające dla pełnej realizacji programu szkolenia określonej grupy osób (inny zakres doświadczeń zawodowych powinien mieć wykładowca na szkoleniu konstruktorów, a inny instruktor na szkoleniu pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych), • przygotowanie dydaktyczne zapewniające, w szczególności: o prawidłowy proces kształcenia, o właściwy dobór środków dydaktycznych, o zastosowanie odpowiednich metod szkolenia dostosowanych do określonych grup uczestników szkolenia (§ 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.; dalej rozporządzenie szkoleniowe). W rozumieniu przepisów rozporządzenia szkoleniowego...
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=1874


Temat: szkolenie wstęne dla pracodawców - 16 godz.
mhm, no tak jak mowie jestem na razie zielony w tej tematyce albo bardzo chciałbym się jak najwięcej dowiedzieć 16 godzin wziąłem z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dziennik Ustaw nr 180 z 2004 poz. 1860 zm. Dz.U. z 2005 r., Nr 116, poz. 972; Dz.U. z ... uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: a) oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, b) kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, c) ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą. 2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla: a) pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami, b) innych osób kierujących pracownikami ... problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych). 4. Ramowy program szkolenia Lp. Temat szkolenia Liczba godzin*) 1 2 3 1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP): 3 a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące: – obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, – ochrony pracy kobiet i młodocianych, – profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, – szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, – organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy, b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów 2 Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami 3 3 Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 3 4 Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki 2 5 Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy 2 6 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 1 7 Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników) 1 8 Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego 1 Razem: minimum 16 *) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut. w takim razie...
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=2210
Szablon by Sliffka (© Zofia Dzieniszewska - zapiski)